Remote Support automatiseringFrieslandfrl

Privacystatement

Equipo B.V. gaat zorgvuldig om met gegevens van haar (potentiële) klanten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Equipo B.V. houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Soort gegevens

Onze websites verwerken, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn.
Daarnaast verwerken we, voor het uitvoeren van onze diensten, van onze klanten de volgende gegevens:
  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummers
  • Geboortedatum
  • E-mailadressen
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
  • Serienummers, IMEI nummers en andere identificaties van apparatuur of software (licenties)
  • IP adressen
  • KvK nummers
  • Bankrekeningnummers
We registreren niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten.

Doelen van de verwerking

Wij registreren gegevens van (potentiële) klanten om hen te informeren over haar product- en dienstenaanbod en een goede uitvoering van haar diensten mogelijk te maken. Verder kunnen uw gegevens gebruikt worden om u te informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties.
Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Daardoor kunnen we de inrichting van de websites optimaliseren.

Bewaartermijnen

Onze klanten zijn klanten voor het leven. Wij bewaren uw gegevens daarom ook zo langs als u klant bij ons bent en verwijderen uw gegevens pas wanneer u daarom vraagt of wanneer het voor onze dienstverlening niet meer noodzakelijk is dat de betreffende gegevens bewaard blijven.

Privacymaatregelen

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. De gegevens worden bewaard op beveiligde systemen, die beschermd worden door o.a. firewalls, anti-virus controles en back-ups. De hiervoor gebruikte apparatuur bevindt zich in afgesloten ruimten in onze panden, die fysiek beveiligd zijn met alarmsysteem en camerabewaking.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen wanneer het noodzakelijk is om de overeengekomen diensten te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen (derden). In geen enkel geval zullen wij uw gegevens verkopen aan derden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Over onze websites

Hoewel de informatie op onze websites met uiterste zorg is samengesteld en Equipo B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan onze websites geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Equipo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in onze websites. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van onze websites komen toe aan Equipo B.V. of aan haar labels en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Equipo B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op onze websites door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Deze website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Tot slot

Equipo B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor een update.

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met privacy@equipo.nl of schrijf naar Equipo B.V., Heerenacker 24, 8401 VG, Gorredijk.


tl;dr

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en houden ons aan de wet.